Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i april måned.

Generalforsamlingen indvarsles mindst 4 uger forud, ved udsendelse af mail til medlemmerne, medlemmer der ikke har mail vil modtage indkaldelsen med post.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetæller

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Valg.

1) Valg til bestyrelsen – 3 i ulige år

2) Valg af bestyrelsen – 2 i lige år

3) Valg af 2 suppleanter til bestyrelse – 1 årlige valg

4) Valg af 1 revisorer for 2 år

5) Valg af 1 revisorer for 1 år

6) Valg af 1 revisor suppleant 1 årlige valg

6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen

På generalforsamlingen aflægger formanden beretning og kassereren fremlægger det af revisionen påtegnede og af bestyrelsen underskrevne regnskab

Formanden kan, eller et flertal af bestyrelsen kan forlange et ekstraordinært medlemsmøde afholdt og indkald til dette, 

med angivelse af dagsorden

Hvis 2/3 af medlemmerne fremsætter krav om ekstraordinært medlemsmøde, skal de indsende dagsorden, og bestyrelsen skal senest 

en måned efter, fastlægge en dato.

Ekstraordinært medlemsmøde kan kun afholdes med det eller de sager, der er den egentlig årsag til indkaldelsen.

Er 2/3 af medlemmerne ikke mødt op kan mødet ikke afholdes og skal på den baggrund afvises af dirigenten.