oreningen ledes af en bestyrelse på 5 og med 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, med formand, næstformand og kasserer.

Valg til bestyrelsen sker hvert år i april måned på foreningens ordinære generalforsamling.

Skriftlig afstemning kan finde sted, hvis en begæring herom fremføres.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling med henholdsvis 3 på lige år og 2 på ulige år.